• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Alapszabály

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA

A L A P S Z A B Á L Y A

(az 1998. szeptember 29-i, a 2001. október 4-i,

a 2002. április 3-i, a 2003. április 30-i,

a 2005. április 1-i, a 2006. december 12-i,

a 2009. április 28-i, és a 2013. május 8-i

módosításokkal egységes szerkezetben)

 

I. fejezet

 

A Kamara elnevezése, célja és feladataiÁltalános rendelkezések

 

1.§.

 


(1) Az Országos Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: Kamara) a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfeladatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó köztestülete.

 

(2) A Kamara feladatait

 

  a) országos szervezete, 

  b) az e szabályzatban meghatározott területen működő területi szervezetei

 

útján látja el.

 

(3) Az országos szervezet megnevezése:

 

Országos Magyar Vadászkamara

Röviden: OMVK

 

székhelye:

1027 Budapest, Medve u. 34-40.

 

(4) Az országos szervezet bélyegző lenyomata: körlenyomatú bélyegző, középen a Magyar Köztársaság címere, köralakban az Országos Magyar Vadászkamara felirat.

 

(5) Az Országos Magyar Vadászkamara területi szervezetei, megnevezésük és székhelyük:

 

 

OMVK Baranya megyei Területi Szervezete
7626 Pécs, Petőfi Sándor u. 45.

OMVK Bács-Kiskun megyei Területi Szervezete
6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/5.


OMVK Békés megyei Területi Szervezete
5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.

OMVK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Szervezete
3526 Miskolc, Tas u. 18.

OMVK Csongrád megyei Területi Szervezete
6727 Szeged, Római krt. 18/b.

OMVK Fejér megyei Területi Szervezete
8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 7.

OMVK Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezete
9023 Győr, Corvin u. 9.

OMVK Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete
4026 Debrecen, Péterfia u. 4.

OMVK Heves megyei Területi Szervezete
3300 Eger, Hibay K. u. 12.

OMVK Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Szervezete
5000 Szolnok, Petőfi u. 13.

OMVK Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezete
2800 Tatabánya, Réti u. 156. 


OMVK Nógrád megyei Területi Szervezete
3100 Salgótarján, Pf. 234. Múzeum tér 1.

OMVK Fővárosi- és Pest megyei Területi Szervezete
1051 Budapest, Nádor u. 34.

OMVK Somogy megyei Területi Szervezete
7400 Kaposvár, Zárda u. 18.

OMVK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezete
4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7/a.

OMVK Tolna megyei Területi Szervezete
7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 32/B.

OMVK Vas megyei Területi Szervezete
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 7.

OMVK Veszprém megyei Területi Szervezete
8200 Veszprém, Dózsa György u. 32.

OMVK Zala megyei Területi Szervezete
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 39.


A területi szervezetek bélyegző lenyomata: téglalapalakú bélyegző, első sorában az Országos Magyar Vadászkamara, második sorában a területi szervezet elnevezése a megyei megjelöléssel, harmadik sorában pedig a területi szervezet székhelye kerül feltüntetésre.

 

A Kamara célja

 

2.§.

 

A Kamara célja:

 

a) a hivatásos és sportvadászok általános szakmai érdekeinek képviselete és védelme,
b) közreműködés a vad védelmét, a vadgazdálkodást, valamint a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő jogszabályok megalkotásában,
c) a természetvédelem, a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel összhangban tagjai útján – azok képzésének magas szintű biztosításával – az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint a vadászat elősegítése és fejlesztés,
d) a vadászati hagyományok ápolása révén a vadászati kultúra megtartása és fejlesztése,
e) annak biztosítása – szükség esetén etikai eljárás lefolytatásával -, hogy tagjai a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos előírásokat megtartsák,
f) az etikus magatartás, a vadász etika, a vadvédelem fejlesztése és képviselete, a vadászat kedvező társadalmi megítélésének elősegítése, a más érdekvédelmi és civil szervezetekkel való szoros kapcsolat kialakítása,
g) a vadvédelem elősegítése és képviselete.

 

 

A Kamara feladatai 

 

3.§. 

A 2.§-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében a Kamara feladata

a) a vadászati tevékenység gyakorlásával összefüggő ügyekben a hivatásos- és sportvadászok általános szakmai érdekeinek védelme és képviselete, ennek keretében:

• előterjesztések, javaslatok készítése az illetékes állami, társadalmi és gazdasági szervek részére a vadászattal és a vadgazdálkodással kapcsolatban,
• előzetes véleményezési jog gyakorlása a vad védelmét, a vadgazdálkodást, valamint a vadászati jog gyakorlását, hasznosítását érintő jogszabályokról,
• vélemény nyilvánítás és előterjesztések készítése a hivatásos vadászképzés, valamint a szakmai továbbképzés követelményeiről,
• vélemény nyilvánítás és előterjesztések, javaslatok készítése az állami vadászvizsga tartalmi feltételeinek kialakításához,
• meghatározza a hivatásos vadászok kötelező szakmai továbbképzésen való részvétel feltételeit,


b) képviselni és védeni a hivatásos és sportvadászok, valamint testületeinek és szervezeteinek tekintélyét és érdekeit,

c) előmozdítani, hogy a hivatásos vadászok hivatásukból eredő jogaikat gyakorolhassák, ennek elősegítése érdekében a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzatának megalkotása,

d) a vadász etikai szabályok megalkotásával és betartásának megkövetelésével biztosítani a vadásztársadalom és a vadászat tekintélyét,

e) a vadászat egységes és kötelező szabályzatának kidolgozásával biztosítani a biztonságos és etikus vadászat feltételeit, az egységes vadászati rend kialakítását Magyarországon,

f) gondoskodás az állami vadászvizsga megszervezéséről és lebonyolításáról, az egész ország területén egységes és magas szintű követelmény-rendszer megteremtéséről,

g) etikai eljárás lefolytatása a Kamara etikai szabályait megsértő tagjaival szemben,

h) névjegyzék készítése a Kamara tagjairól, ennek naprakész, folyamatos vezetése, az illetékes állami szervek megkeresésére statisztikai adatszolgáltatás az adatvédelemmel kapcsolatos előírások betartása mellett,

i) kiállítja és érvényesíti a külön jogszabályban meghatározottak szerint a vadászjegyet és az egyéni lőjegyzéket, erről nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az Országos Vadgazdálkodási Adattárnak,

j) eljárás kezdeményezése az illetékes hatóságoknál a jogosulatlanul vadászó, vagy a vadászat, vadgazdálkodás érdekeit sértő cselekményt elkövető tagjaival szemben,

k) szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása más belföldi, illetve külföldi – vadászati, vadgazdálkodási feladatokat ellátó szervezettel, külföldi vadászati szervezetekben – esetleg tagsági viszony létesítése,

l) vadászati, vadgazdálkodási tevékenység elismerésére kitüntetés alapítása, adományozása,

m) kezdeményezés az illetékes állami szerveknél kitüntetés adományozására,

n) tagjai részére a vadászat, vadgazdálkodás területén szakmai tanácsadás nyújtása,

o) a magyar vadászati kultúra védelme, terjesztése és hagyományainak ápolása, melynek érdekében könyveket és egyéb kiadványokat szerkeszt, kiad, azokat tagjainak, a magyar vadászati kultúra iránt érdeklődőknek szervezetein keresztül terjeszt.

p) a vadászkutyák tenyésztésének és alkalmazásának segítése.

 

II. fejezet

 

A Kamara tagjai, a tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek

 

A Kamara tagjai, a tagsági viszony keletkezése, felfüggesztése és megszűnése 

A tagsági viszony keletkezése

 

4.§.

 

(1) A kamarának

 

 -  rendes és

 -  pártoló tagja lehet.


(2) A kamarai tagsági viszony tagfelvételi kérelem alapján létesíthető. A tagfelvételi kérelemről, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervezet vezetősége dönt.

(3) A tagfelvételi kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy

    a) a kamarai tagsági díjat az Alapszabályban meghatározott módon megfizeti,
    b) a Kamara Alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.

 

(4) Elutasítható a tagfelvételi kérelme annak a személynek, akivel szemben olyan etikai kifogás merül fel, amely a tagsági viszony felfüggesztését, ill. etikai büntetést vonna maga után, feltéve, hogy az elutasítás okaként megjelölt cselekmény vagy mulasztás elkövetésétől két év még nem telt el.

 

(5) Nem utasítható el a tagfelvételi kérelma annak, aki rendelkezik a vadászat gyakorlásának külön jogszabályban előírt feltételeivel. A vadászat gyakorlásának feltételeivel a pártoló tagnak nem kell rendelkeznie.

 

(6) A tagfelvételi, vagy vadászjegy kiállítási, ill. érvényesítési kérelmet elutasító határozat ellen államigazgatási úton nincs jogorvoslat. A keresettel megtámadott határozatot a bíróság megváltoztathatja.

 

(7) A Kamarába, mint pártoló tag beléphet minden olyan természetes és jogi személy, amely, illetve aki a Kamara céljait elfogadja és a  pártoló tagokara megállapított tagdíjat megfizeti. A pártoló tagság a célokat elfogadó nyilatkozat aláírásával és az éves tagdíj megfizetésével keletkezik, amennyiben a belépési szándékát a Kamara illetékes területi vezetősége elfogadja.

 

A tagsági viszony felfüggesztése

 

5. §.

 

(1) A területi szervezet vezetősége írásban indokolt határozattal felfüggesztheti a tagsági viszonyát annak a tagnak, 

  a) aki azt kéri,

  b) akit a Bíróság jogerősen, egy évet meg nem haladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, a                       szabadszágvesztés időtartamára,

  c) akit a Bíróság a hivatásos vadászi foglalkozástól jogerős ítélettel határozott időre eltiltott, az eltiltás               időtartamára,

  d) aki a Kamara által meghatározott időközönként előírt, valamint megszervezett szakmai továbbképzésen           való eredményes részvételt nem tudja igazolni, legfeljebb a továbbképzésen való eredményes részvételig.

 

(2) A felfüggesztés időtartama alatt a tagsági viszonyból eredő valamyennyi jog és kötelezettség szünetel, ugyanakkor a már befizetett tagdíjat nem kell visszafizetni. Amennyiben a felfüggesztésre az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban foglaltak miatt kerül sor, úgy erre az időtartamra az érintett tag vadászjegyét, valamint a hivtásos vadász szolgálati naplóját és jelvényét is be kell vonni.

 

(3) A felfüggesztett tagsági viszonyt az (1) bekezdés a) pontja estében a területi vezetőség a tag kérelmére állítja helyre, a b) pontok alapján felfüggesztett tagsági viszony pedig az ott megállapított időtartam lejártát követő napon áll helyre, amelyet azonban az érintett tagnak írásban be kell jelenteni.

 

(4) A vadászati, az erdészeti, valamint a természetvédelmi hatóság hatósági feladatokat ellátó dolgozójának tagási viszonya az (1) bekezdés b) pontja szerinti okból nem függeszthető fel. 

 

A tagsági viszony megszűnése

 

6.§.

 

(1) Megszűnik a tagsági viszonya annak a tagnak, 

 

a) aki meghalt,

b) aki tagsági viszonyáról lemondott,

c) akit a (2) bekezdésben foglalt indokok alapján zártak ki a Kamarából,

d) aki jogerősen "kizárás" etikai büntetésben részesült,

e) aki írásbeli felszólítás ellenére is anélkül, hogy a területi szervezet vezetőségétől fizetési kedvezményt kapott volna, tizenkét hónapot meghaladóan nem fizeti a kamarai tagdíjat.

 

(2) A területi vezetőség indokolt írásbeli határozatával ki kell zárni a Kamarából azt a tagot, akit

 

a) jogerősen egy évt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek,

b) a Bíróság jogerősen a hivatásos vadász foglalkozástól végleges hatállyal eltiltott,

c) aki már bármely okból nem felel meg a tagsági viszony létesítése feltételeinek.

 

(3) Azt a személyt, akinek tagsági viszonya önkéntes lemondásra tekintettel szűnt meg, kérelmére a tagfelvételre az érintett állandó lakóhelye szerint illetékes vezetőség ismét felveszi a Kamara tajgai közé

 

(4) Az a személy, akinek tagsági viszonya az (1) bekezdés c) pontjában,illetve a (2) bekezdésben foglaltak alapján szűnik meg, kérelmére - a (2) bekezdésben foglalt büntetések kiállását követő két év elteltével - a Kamara tagjai közé - az Alapszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén - felvehető.

 

(5) Az a személy, akinek tagsági viszonya kizárás etikai büntetés alapján szűnt meg, csak akkor vehető fel tagként, ha az etikai büntetés jogerőre emelkedésétől számított két év már eltelt.

 

(6) A tagsági viszonynak a sport- vagy hivatásos vadász tag halála miatti megszűnése esetén, a volt tag vadászjegyét be kell vonni, s azt öt évig meg kell őrizni.

 

 

A kamari tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek

 

7.§.

 

(1) A rendes tagok kamarai tagsági viszonyon alapuló jogai

 

a) tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a területi szervezet Kamarai Osztályának gyűlésén, illetve a Kamarai Osztályban választott küldöttjei útján a területi küldöttgyűlésen,

b) amennyiben a tisztségviselőkre előírt feltételeknek megfelel, megválasztható bármely kamarai tisztségre,

c) igénybe veheti a Kamara által nyújtott szolgáltatásokat,

d) a Kamara tisztségviselőitől a Kamara működéséről érdemi felvilágosítást kérhet, 

e) a Kamara bármely szerve vagy tisztségviselője Alapszabályt sértő határozatának, intézkedésének Felügyelő Bizottság általi felülvizsgálatát kezdeményezheti,

f) a tudomására jutott etikai vétség elkövetése esetén az illetékes Etikai Bizottságnál kezdeményezheti etikai eljárás lefolytatását,

g) a kamara bármely szerve törvényesíthető testületi határozatának Bíróság általi felülvizsgálatát kezdeményezheti,

h) az előírt feltételek teljesítése esetén igényelheti az éves vadászjegyet.

 

(2) A pártoló tag a közgyűlésen csak tanácskozási jogal vehet részt, egyebekben - az (1) bekezdés b) és h) pontjaiban foglaltak kivételével - a rendes tag részére biztosított jogok megilletik.

 

3) A rendes tag kamarai tagsági viszonyon alapuló kötelezettségei

 

a) az előírt kamarai tagdíj esedékességekor történő megfizetése,

b) a kamara Alapszabályában és más szabályzataiban foglaltak betartása,

c) a vadászat gyakorlása során a Kamara szakmai irányelveinek, valamint a Vadászetikai Szabályzatban foglaltaknak a betartása.

 

4) A pártoló tag kamarai tagsági viszonyon alapuló kötelezettsége az előírt kamarai tagdíj esedékességekor történő megfizetése.

 

5) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti perindítás szándékát a tag köteles bejelenteni a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül az országos szervezet Felügyelő Bizottságának, amely további tizenöt napon belül köteles állást foglalni és erről a határozatot hozó testületet, valamint a tagot írásban értesíteni. A keresetet az országos szervezet Felügyelő Bizottsága állásfoglalásának kézhezvételétől számított harminc napon belül lehet a sérelmes döntést hozó szervezet ellen benyújtani.

 

III. fejezet

 

Szervezeti és működési alapelvek

 

Általános rendelkezések

 8.§. 

 

 (1) A Kamara tisztségviselőit titkosan választják - a főtitkár és a titkárok kivételével - 4 éves időtartamra. A főtitkár és a titkárok megválasztása 10 éves időtartamra történik, tisztségükből adódó feladataikat munkaviszonyban látják el.

 

(2) Tisztségviselőnek csak olyan személy választható, aki a Kamara tagja, és aki büntetlen előéletűnek minősül.

 

(3) A Kamara elnökének legalább 10 éves vadászati gyakorlattal rendelkező személy, főtitkárának, valamint a területi szervezet titkárának csak felsőfokú vadgazdálkodási szakképzettséggel rendelkező személy választható meg, akik közül a főtitkárnak a köztisztviselői munkakör betöltéséhez szükséges közigazgatási vizsgával, a területi szervezet titkárának pedig a Vadászati Felügyelőség hatósági feladatait ellátó dolgozójára érvényes  közigazgatási vizsgával kell rendelkeznie. A közigazgatási vizsga, mint választási előfeltétel, csak a Kamara megalakulását követő harmadik naptári év leteltét követően alkalmazható.

 

(4) A Kamara tisztségviselőinek megbízása megszűnik a tisztségviselő 

 

a) halálával,

b) lemondásával,

c) a kamarai tagságának felfüggesztésével, vagy megyszűnésével,

d) összeférhetetlensége esetén, ha az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, az összeférhetetlenségi helyzet kialakulásától számított harminc napon belül,

e) a választás időtartamának lejártával, 

f) ha a Bíróság jogerősen közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte,

g) a főtitkár és a titkárok esetében - miután feladataikat munkaviszony keretében látják el - munkaviszony megszűnésével.

 

(5) Összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a tisztségviselő a vadászati, az erdészeti, valamint a természetvédelmi hatóságnál közszolgálati jogviszonyban áll. A fentieken túlmenően a területi szervezet vezetőségének, az országos szervezet Elnökségének, a területi és az országos Etikai Bizottságnak, továbbá a Felügyelő Bizottságnak a tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§.b pontja) és kereső foglalkozásuk során egymásnak alá- és fölérendeltjei. Ha az érintett az összeférhetetlenséget nem szünteti meg az előírt harminc napon belül, akkor a határidő lejártát követő napon automatikusan beállnak a megszűnés jogkövetkezményei.

 

(6) A tisztségviselő azonos kamarai szervezeten belül - a küldöttgyűlési és küldöttközgyűlési küldöttként való megválasztás esetén kivéve - csak egy tisztséget tölthet be.

 

(7) Amennyiben a tisztségviselő választására a megválasztási időtartam lejártát követően kerül sor, a tisztségviselő megbízatása az új tisztségviselő megválasztásának napján szűnik meg.

 

(8) Ha a tisztségviselő megbízatása a választási ciklus lejárta előtt szűnik meg, a küldöttgyűlés a megbízatás megszűnésétől számított harminc napon belül választja meg az új tisztségviselőt. Amennyiben a tisztségviselő megválasztása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, az új tisztségviselő megválasztása céljából a küldöttközgyűlést a megbízatás megszűnésétől számított negyvenöt napon belüli időpontra kell összehívni. Az időközi választáson megválasztott tisztségviselő megbízatása - a főtitkár és a titkárok kivételével - a választási ciklus végéig tart.

 

 

IV. fejezet

 

A Kamara szervei

 

Országos és területi szervezet

 

Országos szervezet

 9.§.

 

(1) Az országos szervezet a Kamara

 

  a) országos képviseleti szervéből,

  b) az Elnökségből,

  c) a Felügyelő Bizottságból,

  d) az Országos Etikai Bizottságból,

  e) a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságból,

  f) a Jogi Bizottságból,

  g) a Vadászati Hagyományokat Ápoló és Kultúrális Bizottságból,

  h) Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottságból

áll.

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt testületek tagjává csak olyan személy választható, aki a Kamarával tagsági viszonyban áll.

 

(3) az országos szervezet tisztségviselői

  a) az Elnökség tagjai,

  b) a Felügyelő Bizottság elnöke,

  c) az Országos Etikai Bizottság elnöke,

  d) a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke,

  e) a fenti (1) bekezdés f)-h) pontjaiban rögzített bizottságok elnökei.

 

(4) Az országos szervezet tisztségviselői megválasztásuktól a mandátumuk lejártáig - amennyiben nem országos küldöttek - mint meghívottak tanácskozási joggal részt vehetnek az Országos Küldöttközgyűlésen.

 

Országos képviseleti szerv

 

10.§.

 


(1) A Kamara országos képviseleti szerve a területi küldöttgyűlés által a hivatásos vadászok kamarai osztályában nyilvántartásba vett minden megkezdett ötven tag után, a sportvadászok kamarai osztályában minden megkezdett háromszáz tag után megválasztott küldöttekből ( a továbbiakban: országos küldött) álló Országos Küldöttközgyűlés.

 

(2) Az Országos Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

  a) a Kamara Alapszabályának, Szabályzatainak, az esetleges szakmai irányelveknek, a Hivatásos Vadász szolgálati Szabályzata, valamint a Vadászetikai Szabályzatnak a megalkotása és módosítása,

  b) az országos szervezet tisztségviselőinek, az országos Etikai Bizottság, a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság, a Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztása,

  c) az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi-Gazdálkodási Bizottság éves beszámolójának az elfogadása,

  d) a Kamara éves költségvetésének, ennek részeként a kamarai tagsági díjnak a megállapítása, a Kamara bevételei - a területi szervezet és az országos szervezet közötti - megosztása arányának, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak elfogadása,

  e) a választások előkészítése háromtagú Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása, nyílt szavazással,

  f) vadászati, vadgazdálkodási kitüntetés alapítása,

  g) állásfoglalás a nemzetközi vadászati szervezetekben való részvételről,

  h) az 1997. évi XLVI. törvényben kizárólagos hatáskörként előírt egyéb feladatok ellátása,

  i) a Kamara tevékenységét segítő közhasznú társaságok létesítése,

  j) a Küldöttközgyűlés által elfogadott költségvetés keretein belül a tisztségviselők díjazásának megállapítása.

 

(3) Az Országos Küldöttközgyűlést az elnök hívja össze, az Elnökség döntése alapján, vagy az országos küldöttek legalább 10 %-ának írásban előterjesztett és a megtárgyalandó napirendi pontokat is tartalmazó kérésére, az előterjesztést követő harminc napon belül.

 

(4) Az Országos Küldöttközgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén - az általa kijelölt alelnök vezeti.

 

(5) Az Országos Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon az országos küldöttek több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a tizenötnapon belül ismételten összehívott Küldöttközgyűlés az eredetileg közölt napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha az eredeti meghívó az újbóli összehívás lehetőségét, annak konkrét időpontját - mely lehet akár egy órával későbbi időpont is - tartalmazza.

 

(6) az Országos Küldöttközgyűlés határozatait  az Alapszabály elfogadása és módosítása kivételével - a szavazásra jogosult jelenlévők több mint a felének az egyetértő nyílt szavazatával hozza. Titkos szavazást kell tartani a tisztségviselők megválasztásával kapcsolatban, továbbá akkor, ha az adott kérdés eldöntésére a Küldöttközgyűlés bármely tagjának kezdeményezésére a Közgyűlés titkos szavazást ír elő. Az Alapszabály elfogadásához és módosításához a jelenlevő küldöttek kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

 

  a) a tisztségviselők választásánaál a jelöltre bármelyik jelenlévő küldött tehet javaslatot,

  b) a szavazólapnál az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő küldöttek legalább 50 %-ának + 1 főnek a támogatását, és aki a jelölést akár személyesen, akár hiteles magánokiratban foglalt nyilatkozatban elfogadta,

  c) megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a küldöttek legalább 50 %-ának + 1 főnek a szavazatát megkapta.

  d) amennyiben egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges 50 % + 1 fő szavazatot, akkor ugyanazon a Küldöttközgyűlésen erre a tisztségre újabb választást kell tartani, amelyiken a korábban két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat, megválasztott tisztségviselő pedig az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a küldöttek legalább 50  %-ának + 1 főnek a szavazatát megkapta,

  e) a Szavazatszámláló Bizottság a szavazás lefolyásáról, az érvényes és érvénytelen szavazatok számáról, ill. a  szavazás végeredményéről fegyzőkönyvet vesz fel.

 

(7) Az Országos Küldöttközgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.

 

(8) Az Országos Küldöttközgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá két hitelesítő írnak alá.

 

(9) Az  Országos Küldöttközgyűlés határozatait a területi kamarai szervezetek számára tizenöt napon belül írásban meg kell küldeni.

 

 

 

Az elnökség

 

11.§.

 


(1) Az elnökség tagjai

  

  a) az elnök

  b) két alelnök

  c) a főtitkár

  d) a VAdvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke,

  e) a területi szervezetek elnökei.

 

(2) Az Elnökség ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény, az Alapszabály, illetve a Küldöttközgyűlés részére meghatároz.  Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik

 

  a) döntés a Küldöttközgyűlés összehívásáról,

  b) a tagsági viszony felfüggesztését, illetve megszűnését elrendelő határozat elleni fellebezés elbírálása, feltéve, ha azt nem etikai eljárás keretében hozták meg,

  c) a Kamara tevékenységét, illetve a sport- és hivatásos vadászok szakmai érdekét  érintő jogszabályokkal kapcsolatban véleményezési jogkör gyakorlása,

  d) az 1997. évi XLVI. törvényben előírt, illetve az Alapszabály által meghatározott egyéb kamarai feladatok ellátása,

  e) az országos bizottságok tagjainak felkérése bizottsági tagságra,

  f) szakbizottságok elnökeinek és tagjainak felkérése bizottsági tagságra.

 

(3) Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik, üléseire tanácskozási jogkörrel a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.

 

(4) Az elnökség akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van.

 

(5) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő írnak alá.

 

 

Az elnök

 

12.§.

 


(1) A Kamarát az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök teljes jogkörrel képviseli mind belföldön, mind külföldön.

 

(2) Az elnök feladatai:

 

  a) a Kamara képviselete az állami és társadalmi szervek, valamint a nemzetközi és külföldi szervezetek előtt,

  b) a Küldöttközgyűlés üléseinek az Elnökség döntése alapján történő összehívása,

  c) a Küldöttközgyűlés levezetése,

  d) az Elnökségi ülések levezetése,

  e) az Országos Küldöttközgyűlés és az Országos Elnökség határozatai végrehajtásának irányítása és ellenőrzése

  f) a főtitkár munkájának - és ezen keresztül a Kamara hivatali apparátusa tevékenységének ellenőrzése,

  g) a főtitkárral kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

  h) a Kamara törvényes működésének biztosítása.

 

 

Az alelnökök

 

13.§.

 


(1) A Kamara elnökét - akadályoztatása esetén - az általa kijelölt alelnök teljes jogkörrel képviseli mind belföldön, mind külföldön.

 

(2) Az alelnökök jog- és hatáskörét az Elnökség határozza meg.

 

A főtitkár

 

14.§.

 


(1) A Kamara hivatali szervezetének a vezetője, aki feladatait munkaviszonyban látja el.

 

(2) A főtitkár feladatai

 

  a) irányítja a Kamara hivatali apparátusának a munkáját, munkáltatói jogkört gyakorol,

  b) felügyeli a Kamara tevékenységét segítő vállalkozási tevékenységet (közhasznú társaságot)

  c) biztosítja a Küldöttközgyűlés, az Elnökség, az elnök (alelnök) munkájához a technikai, adminisztratív feltételeket,

  d) gondoskodik a Küldöttközgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítéséről,

  e)  elősegíti  a hivatali apparátus segítségével - az országos bizottságok munkáját,

  f) az Elnökség által meghatároztt körben képviseli a Kamarát,  

  g) elősegítit a Kamara nemzetközi kapcsolatainak fenntartását,

  h) rendszeres kapcsolatot tart a Kamara tevékenysége által érintett állami és társadalmi szervekkel,

  i) folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart a Kamara területi szervezeteivel,

  j) biztosítja a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását,

  k) utalványozási jogkört gyakorol,

  l) ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a Küldöttközgyűlés, az Elnökség, illetve a Kamara elnöke hatáskörébe utal.

 

 

Az Országos Etikai Bizottság

 

15.§.

 


(1) Az Országos Etikai Bizottság az Országos Küldöttközgyűlés által megválasztott 9 tagból, valamint elnökből áll.

 

(2) Az Országos Etikai Bizottságot az Országos Küldöttközgyűlés által erre a tisztségre megválasztott elnök vezeti.

 

(3) Az Orszgos Etikai Bizottság feladatai:

 

  a) a területi Etikai Bizottságok határozatai ellen benyújtott másodfokú etikai eljárás lefolytatása,

  b) általános érvényű etikai irányelvek megfogalmazás,

  c) a Kamara Vadászetikai Szabályzata tervezetének elkészítése

 

(4) Az Országos Etikai Bizottság működésére, eljárásának rendjére, a Kamara Etikai Szabályzata az irányadó.

 

(5) Az országos Etikai Bizottság üléseit szükség szerint tartja, az ülést az Etikai Bizottság elnöke hívja össze.

 

(6) A Országos Etikai Bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.

 

 

A Felügyelő Bizottság

 

16.§.

 


(1) A Felügyelő Bizottság az Országos Küldöttközgyűlés által megválasztott hét tagból, valamint az elnökből áll.

 

(2) A FElügyelő Bizottságot az Országos Küldöttközgyűlés által megválasztott elnök vezeti.

 

(3) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Kamara működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését az országos, illetve a területi szerveknél és tisztségviselőknél.

 

(4) A Kamara valamennyi testületi szerve és tisztségviselője köteles a Felügyelő Bizottság ellenőrzéseit elősegíteni, a kért tájékoztatást, illetve a szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátani.

 

(5) A Felügyelő Bizottság az általa észlelt hiányosságok esetén, az alábbi intézkedéseket teheti:

 

  a) csekélyebb súlyú hiányosság megállapítása esetén, írásban felhívja a vizsgált szervezetének figyelmét és rámutat a helyes eljárásra,

  b) súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájkoztatja az Országos Elnökséget, illetőleg annak elnökét és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

 

(6) Ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, vagy ha az ellenőrzés (vizsgálat) az Országos Elnökséggel, annak tagjaival kapcsolatban állapít meg súlyosabb hiányoságokat, a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti az Országos Küldöttközgyűlés összehívását. Ilyen esetben az Országos Küldöttközgyűlést harminc napon belül össze kell hívni. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben jogosult saját hatáskörében a Küldöttközgyűlést összehívni. 

 

(7) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.

 

(8) A Felügyelő Bizottság működéséről évente köteles eszámolni az országos képviseleti szervnek.

 

 

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság

 

17.§.

 


(1) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság az Országos Küldöttközgyűlés által megválasztott nyolc tagból, valamint elnökből áll, a tagok közül négy személynek apróvadas, négy személynek nagyvadas szakembernek kell lennie.

 

(2) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságot az Országos Küldöttközgyűlés által erre a tisztségre megválasztott elnök vezeti.

 

(3) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság

 

  a) folyamatos kapcsolatot tart a vadvédelemmel, a természetvédelemmel és az erdővédelemmel foglalkozó érdekképviseleti és egyéb szervekkel,

  b) figyelemmel kíséri a vadállomány védelmével, a vadgazdálkodással kapcsolatos szabályok, előírások érvényesülését, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére,

  c) a vadállomány súlyos veszélyeztetése, vagy a vadgazdálkodással kapcsolatos szabályok, és előírások jelentős megsértése esetén figyelem felhívó előterjesztést tesz az Országos Küldöttközgyűlés, illetve az Országos Elnökség részére, szükség esetén kezdeményezi állami intézkedések megtételét.

 

(4) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság ügyrendjét saját maga állapítja meg.

 

(5) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság működéséről évente köteles beszámolni az országos képviseleti szervnek.

 

 

Országos Bizottságok

 

18.§. 

 


(1) A Kamara országos bizottsága a Jogi Bizottság, a Vadászati Hagyományokat Ápoló- és Kultúrális Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, amelyek javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó feladatokat látnak el.

 

(2) Az országos bizottságok elnökeit, mint az országos szervezet tisztségviselőit, az Országos Küldöttközgyűlés választja, míg tagjait az elnökség kéri fel a bizottsági tagságra.

 

(3) Az országos bizottságok ügyrendjüket saját maguk állapítják meg.

 

(4) Az országos bizottságok üléseire tagjain kívül meg kell hívni a Kamara főtitkárát, aki az ülésen tanácskozási joggal vesz részt.

 

 

Országos szakbizottságok

 

19.§.

 


(1) Az Országos Elnökség javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szevként szakbizottságokat hozhat létre, illetőleg azokat megszüntetheti.

 

(2) A Szakbizottságok elnökeit, valamint a szakbizottságok tagjait az Országos Elnökség kéri fel a bizottsági tagságra.

 

(3) A szakbizottságok tagjait az Országos Elnökség kéri fel a bizottsági tagságra.

 

(4) A szakbizottságok ügyrendjüket saját maguk állapítják meg. 

 

(5) Szakbizottságok üléseire - tagjain kívül - meg kell hívni a Kamara főtitkárát. Az ülésre más személyek is meghívhatóak. A meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. 

 

(6) Indokolt esetben több szakbizottság együttes ülést tarthat.

 

 

V. fejezet

 

Területi Szervezet

 

20.§.

 

(1) A Fővárosban a Pest megyei Szervezettel közösen, valamint a megyékben külön-külön képviseleti, ügyintéző szervekkel, valamint önálló költségvetéssel rendelkező területi szervezet működik.

 

(2) A Kamara Területi Szervezete:

 

  a) területi képviseleti szervből,

  b) vezetőségből,

  c) Etikai Bizottságból,

  d) Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságból, Felügyelő Bizottságból 

 

áll.

 

(3) A területi vezetőség javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként területi szakbizottságokat hozhat létre.

 

(4) A szakbizottságok elnökét és tagjait a területi vezetőség kéri fel a bizottsági tagságra.

 

(5) A (2) bekezdésben felsorolt testületek elnökévé és tagjává csak olyan személy választható, szakbizottságok létesítése esetén azok elnökévé és tagjává csak olyan személy kérhető fel, aki a Kamarával tagsági viszonyban áll.

 

(6) A területi szervezet tisztségviselői

 

  a) elnök,

  b) kamarai osztályonként egy-egy alelnök,

  c) titkár,

  d) a területi Etikai Bizottság elnöke,

  e) a Felügyelő Bizottság elnöke,

  f) a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke,

  g) két fő vezetőségi tag.

 

 

A területi képviseleti szerv

 

21.§.

 

 


(1) A Kamara területi képviseleti szerve a területi küldöttgyűlés.

 

(2) A küldöttgyűlésbe a küldötteket négy éves időtartamra, a kamarai osztályokban választják. A hivatásos vadászok kamarai osztályában minden megkezdett tíztagonként, továbbá a sportvadászok kamarai osztályában - azon megyék kivételével, ahol a sportvadászok létszáma meghaladja az ötezer főt - minden megkezdett ötventagonként kell egy-egy küldöttet megválasztani. Azon megyékben, ahol a sportvadászok létszáma meghaladja az ötezer főt, minden megkezdett száztagonként kell egy-egy küldöttet megválasztani. Küldött csak az érinttt kamarai osztály tagja lehet.

 

(3) A küldöttválasztás rendje a következő:

 

  a) az illetékes kamarai osztályt vezető alelnök összehívja küldöttválasztás céljából a kamarai osztály ülését,

  b) a kamarai osztály ülése akkor határozatképes,ha azon legalább a tagnyilvántartás alapján megválasztható küldöttek létszámának megfelelő tag jelen van,

  c) a kamarai osztály ülése a jelenlevők közül elnökből és két tagból álló Szavazatszámláló és zintén elnökből és két tagból álló Jelölő Bizottságot választ nyílt szavazásal, amely a jelöltekről jelölőlistát készít,

  d) a jelöltlista összeállításánál a jelöltre bármelyik jelenlévő osztálytag tehet javaslatot,

  e) a jelöltlistára jelöltként az kerülhet föl, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlevő osztálytagok legalább 50 %-ának + 1 főnek a támogatását, és aki a jelölést akár személyesen, akár teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatban elfogadta,

  f) a jelöltlistára a jelöltek A-B-C sorrendben kerülnek felvételre,

  g) amennyiben a megválasztott Szavazatszámláló Bizottság bármely tagja a jelöltlistára felkerül, úgy helyette a bizottságba új tagot kell választan,

  h) a jelölt lista lezárást követően a Jelölő Bizottság ismerteti a jelöléseket a kamarai osztály ülésével, akik titkos szavazással megválasztják küldötteiket,

  i) megválasztott küldött az a jelölt lesz, aki a választás során a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényes szavazatoknak legalább 10 %-át megszervezte,

  j) a Szavazatszámláló Bizottság a szavazás lefolyásáról, az érvényes és érvénytelen szavazatok számáról, ill. a szavazás végeredményéről jegyzőkönyvet vesz fel.

 

(4) A területi küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

 

  a) a területi vezetőség, a területi Etikai Bizottság, továbbá a négy tagból és elnökből álló Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a két tagból és elnökből álló Felügyelő Bizottság titkos szavazással, négy évre történő megválasztása,

  b) háromtagú Jelölő és zintén háromtagú Szavazatszámláló Bizottság megválasztása nyílt szavazással,

  c) a vezetőség, valamint a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,

  d) a területi szervezet költségvetésének, valamint a költségvetés végrahajtásáról szóló beszámolónak az elfogadása,

  e) Területi Közhasznú Társaság létrehozásának kezdeményezése,

  f) a területi küldöttgyűlés által elfogadott költségvetés keretein belül a tisztségviselők díjazásának megállapítása,

  g) minden olyan ügy, amelyet az 1997. évi XLVI. törvény a területi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

  h) a "Területi Szervezet Tiszteletbeli Elnöke" cím adományozása. 

 

(5) A területi küldöttgyűlés határozatait - a vezetőség az Etikai Bizottság, a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság és a Felügyelő Bizottság titkos szavazással történő megválasztását kivéve - a szavazásra jogosult jelenlévő küldöttek több mint a felének az egyetértő nyílt szavazatával hozza.

 

  a) a tisztségviselők választása során a Küldöttgyűlésen a jelenlévő küldöttek elnökből és két tagból álló Jelölő Bizottságot, valamint szintén elnökből és két tagból álló szavazatszámláló Bizottságot választanak nyílt szavazással,

  b) amennyiben a megválasztott Szavazatszámláló Bizottság bármely tagja a jelöltlistára, mint tisztségviselő felkerül, úgy a bizottságba új tagot kell választani,

  c) a tisztségviselők választásánál a jelöltre bármelyik jelenlévő küldött tehet javaslatot,

  d) a szavazólapnál az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő küldöttek legalább 50 %-ának + 1 főnek a támogatását, és aki a jelölést akár személyesen, akár hiteles magánokiratba foglalt nyilatkozatban elfogadta,

  e) megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a küldöttek legalább 50 %-ának + 1 főnek a szavazatát megkapta,

  f) amennyiben egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges 50 % + 1 fő szavazatot, akkor ugyanazon a küldöttgyűlésen erre a tisztségre újabb választást kell tartani, amelyikben a korábban két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat, megválasztott tisztségviselő pedig az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a küldöttek legalább 50 %-ának + 1 főnek a szavazatát megkapta,

  g) a Szavazatszámláló Bizottság a szavazás lefolyásáról, az érvényes és érvénytelen szavazatok számáról, ill. a szavazás végeredményéről jegyzőkönyvet vesz fel.

 

(6) A területi Küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább egyszer az elnök hívja össze a vezetőség döntése alapján. Össze kell hívni a küldöttgyűlést, ha a küldöttek legalább 10 %-a azt írásban - a napirend megjelölésével - kéri.

 

(7) A területi küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a tizenöt napon belül ismételten összehívott küldöttgyűlés az eredetileg közölt napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha az eredeti meghívó az újbóli összehívás lehetőségét, annak konkrét időpontját - mely lehet akár egy órával későbbi időpont is - tartalmazza.

 

(8) A területi küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, továbbá két hitelesítő írnak alá.

 

 A területi vezetőség

 

22.§.

 


(1) A területi küldöttgyűlés titkos szavazással területi vezetőséget választ, amely az új vezetőség megválasztásáig látja el feladatát.

 

(2) A területi vezetőség tagjai

 

  a) elnök,

  b) kamarai osztályonként egy-egy alelnök,

  c) titkár,

  d) a területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke,

  e) két fő fezetőségi tag.

 

(3) A területi vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja, amelyekre az Etikai és a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni.

 

(4) A területi vezetőség üléseit az elnök hívja össze.

 

(5) A területi vezetőség ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény, illetve a területi küldöttgyűlés részére meghatároz. A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

  a) döntés a küldöttgyűlés összehívásáról,

  b) döntés a tagfelvételi kérelmekről, a tagsági viszony felfüggesztése, illetve a felfüggesztett tagsági viszony helyreállítása tárgyában, illetve indokolt írásbeli határozattal - az etikai büntetésként kiszabott kizárás kivételével - az érintett tag kizárása a Kamarából,

  c) a Kamara tevékenységét, illetve a sport- és hivatásos vadászok szakmai érdekét érintő jogszabályokkal kapcsolatos területi véleményezési jog gyakorlása,

  d) a területi szakbizottságok létrehozása esetén azok elnökének és tagjainak felkérése,

  e) a törvény vagy az Alapszabály által előírt egyb feladatok ellátása.

 

(6) A vezetőség akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van.

 

(7) A vezetőség határozatait egyszrű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

(8) A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő írnak alá.

 

Az elnök

 

23.§.

 


(1) A területi szervezetet az elnök, akadályoztatása esetén teljes jogkörrel a vezetőség által kijelölt sorrendben az alelnök képviseli.

 

(2) Az elnök feladatai:

 

  a) a küldöttgyűlés üléseinek az Elnökség döntése alapján, vagy a küldöttek legalább 10 %-ának kezdeményezésére történő összehívása,

  b) a küldöttgyűlés levezetése,

  c) a vezetőségi ülések összehívása és levezetése, 

  d) a titkár munkájának - és ezen keresztül a területi szervezet hivatali apparátusa tevékenységének - az ellenőrzése,

  e) a titkárral kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlása,

  f) a terülti szervezet törvényes működésének biztosítása.

 

A tiszteletbeli elnök

 

23/A.§.

 


(1) A küldöttgyűlés a Vadászkamara érdekében kifejtett szakmai-szervezési tevékenysége elismeréseképpen, annak a kamarai tagnak, aki korábban a területi szervezet elnöki tisztségét legalább két cikluson keresztül betöltötte és arra érdemes - titkos szavazással és egyszerű többségi szavazattal - a Területi  Szervezet Tiszteletbeli elnöke cvímet adományozhatja a négy évre szóló választási ciklus időtartamára, amely több, egymást követő választási ciklusban is adományozható.

 

(2) A Tiszteletbeli Elnök - aki a vezetőség és a küldöttgyűlés állandó, tanácskozási joggal rendelkező, meghívott tagja - szakmai, közéleti tekintélyével erősíti a Vadászkamara és annak területi szervezete társadalmi szerepét, tapasztalataival, tanácsaival segti a területi vezetőség munkáját.

 

(3) A Tiszteletbeli Elnök elláthat minden olyan feladatot, amelyre a küldöttgyűlés vagy a területi vezetőség felkéri. A Tiszteletbeli Elnök feladatai nem állhatnak ellentétben az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvénynek és az Alapszabálynak, a Kamara területi szervezeteire és tisztségviselőire vonatkozó rendelkezéseivel.

 

(4) A Tiszteletbeli Elnök megbízása megszűnik:

 

  a) halálával

  b) a választási ciklus lejártával

  c) lemondásával

  d) a vadászkamarai tagságának megszűnésével

  e) ha a küldöttgyűlés a címet érdemtelenségre hivatkozva, titkos szavazással és egyszerű többségi szavazattal megvonja.

 

(5) A területi küldöttgyűlés a Tiszteletbeli Elnöknek tiszteletdíjat állapíthat meg az Alapszabály 21. § (4) bekezdés f) pontja alapján.

 

Az alelnökök

 

24.§.

 


(1) A területi szervezetnek kamarai osztályonként egy-egy alelnöke van.

 

(2) Az alelnökök az elnököt annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel, de a vezetőség által kijelölt sorrendben helyettesíthetik.

 

(3) A területi szervezet alelnökeinek jog- és hatáskörét a területi vezetőség határozza meg.

 

A titkár 

 

25.§.

 


(1) A területi szervezet hivatali szervezetének a vezetője, aki feladatit munkaviszonyban látja el.

 

(2) A titkár feladatai:

 

  a) irányatja a hivatali apparátus munkáját, munkáltatói jogkört gyakorol,

  b) biztosítja a küldöttgyűlés, a vezetőség, az elnök (alelnökök) munkájához a technikai, adminisztratív feltételeket,

  c) gondoskodik a küldöttgyűlés és a vezetőség üléseinek előkészítéséről,

  d) elősegíti - a hivatali apparátus segítségével - a szakbizottságok munkáját,

  e) a vezetőség által meghatározott körben képviseli a területi szervezetet,

  f) redszeres kapcsolatot tart a Kamara tevékenysége által érintett megyei, állami és társadalmi szervekkel,

  g) folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart a Kamara más területi szervezeteivel, illetve az országos és annak hivatali apparátusával,

  h) biztosítja a területi küldöttgyűlés, valamint a területi vezetőség határozatainak végrehajtását,

  i) felügyeli - létesítése esetén - a Területi Közhasznú Társaságot,

  j) utalványozási jogkört gyakorol,

  k) ellátja mindazon egyéb feladatokat, melyeket a területi küldöttgyűlés, a vezetőség, illetve a területi szervezet elnöke hatáskörébe utal.

 

A területi Etikai Bizottság

 

26.§.

 


(1) A területi küldöttgyűlés - döntésétől függően - 4-9 tagból és elnökből álló területi Etikai Bizottságot választ négyévi időtartamra. A tagokból legalább kettőt a Hivatásos Vadászok Kamarai Osztályának tagjai közül kell választani.

 

(2) A területi Etikai Bizottság üléseit az elnök hívja össze, illetve vezeti.

 

(3) A területi Etikai Bizottság feladatai

 

  a) a területi szervezet tagjaival szemben az Etikai Szabályzatban foglaltak betartásával, az első fokú etikai eljárás lefolytatása, határozathozatal,

  b) általános érvényű etikai irányelvek megfogalmazásának kezdeményezése az Országos Etikai Bizottságnál.

 

(4) A területi Etikai Bizottság működése, eljárásnak rendjére, a Kamara Etikai Szabályzata az irányadó.

 

Területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság

 

27.§.

 


(1) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság négy tagját és az elnökét a területi küldöttgyűlés választja négyévi időtartamra.

 

(2) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság ellátja illetékességi területén mindazon feladatokat, amelyeket országos szinten az Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság lát el.

 

(3) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság üléseit az erre a tisztségre megválasztott elnök hívja össze és vezeti le, ügyrendjét saját maga állapítja meg.

 

(4) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

 

(5) A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság működéséről évente köteles beszámolni a területi küldöttgyűlésen.

 

A Területi Felügyelő Bizottság

 

28.§.

 


(1) A területi Felügyelő Bizottság a területi küldöttgyűlés által megválasztott két tagból, valamint elnökből áll, akiket négy évre választanak.

 

(2) A területi Felügyelő Bizottság ellenőrzi a területi szervzet működésére, gazdálkodására, pénzügyi- és számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvénysülését a területi szerveknél és tisztségviselőknél.

 

(3) A területi szervezet valamennyi testületi szerve és tisztségviselője köteles a területi Felügyelő Bizottság ellenőrzéseit elősegíteni, a kért tájékoztatást, illetve a szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátani.

 

(4) A területi Felügyelő Bizottság az általa észlelt hiányosságok esetén, az alábbi intézkedéseket teheti:

 

  a) csekélyebb súlyú hiányosság megállapítása esetén írásban felhívja a vizsgált szervezet vagy tisztségviselő figyelmét a megállapított hiányosságra és rámutat a helyes eljárásra,

  b) súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja a területi vezetőséget, illetve annak elnökét és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

 

(5) Ha a (4) bekezdés d) pontja szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a területi küldöttgyűlés összehívását. Ilyen esetben a területi küldöttgyűlést harminc napon belül össze kell hívni. Ennek elmulasztása esetén, vagy azonnali intézkedést igénylő esetben, jogosult saját hatáskörében a területi küldöttgyűlést összehívni.

 

(6) A területi Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

(7) A területi Felügyelő Bizottság működéséről évente köteles beszámolni a területi küldöttgyűlésnek.

 

Terülti szakbizottságok

 

29.§.

 


(1) A területi vezetőség szükség szerint javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként szakbizottságokat hozhat létre, illetőleg azokat megszüntetheti.

 

(2) A szakbizottságok elnökeit és tagjait a területi vezetőség kéri fel a bizottsági tagságra.

 

(3) A szakbizottságok ügyrendjüket saját maguk állapítják mg.

 

(4) A szakbizottságok üléseire - tagjain kívül - meg kell hívni a területi szervezet titkárát, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen.

 

Kamarai osztályok

 

30.§.

 


(1) Területi szervezetben a hivatásos, valamint a sportvadászok számára külön-külön  Kamarai osztályt kell kialakítani.

 

(2) A kamara tagja tagfelvétele alkalmával kérelmében meg kell, hogy jelölje melyik Kamarai osztályba kéri felvételét.

 

(3) A hivatásos vadászok Kamarai osztályába csak olyan személyt lehet felvenni, akit hivatásos vadászként vettek nyilvántartásba.

 

(4) A Kamarai osztály ülését a terülti vezetőség illetékes alelnöke - mint a küldöttek által erre kijelölt személy - a Kamara "Cserkelő" elnevezésű Hírlevelén keresztül,

 

(5) vagy a helyben szokásos módon hívja össze és egyúttal az összehívott ülést levezeti.

 

(6) A Kamarai osztályok ülését kétévente össze kell hívni. A Kamarai osztály ülését akkor is össze kell hívni, ha az osztály tagjainak 10 %-a ezt írásban kéri.

 

(7) A Kamarai osztályok ülésén kerül sor négy éves időtartamra a küldöttek megválasztására az Alapszabály 21. §. (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint.

 

(8) A Kamarai osztály ülésén az osztály által megválasztott küldöttek beszámolnak az elmúlt időszak alatt végzett tvékenyséről.

 

(9) A  Kamarai osztály a küldött által a Küldöttközgyűlésen kötelezően képviselendő álláspontról is határozhat.

 

(10) A Kamarai osztályok működésüket - tagjaiknak nagy száma esetén - területi csoportokban is kifejthetik. Területi csoportokban történő működés esetén a területi csoportoknak dönteni kell abban, hogy - ha az illetékes alelnök akadályoztatva van - melyik küldöttjük jogosult az ülsé összehívására és levezetésére.

 

(11) A Kamarai osztály ülésére és egyéb rendezvényeire a területi szervezet elnökét és titkárát meg kell hívni. Ha nem tagjai ennek a Kamarai osztálynak, úgy az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

 

(12) A Kamarai osztály üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az alelnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet a területi szervezet vezetőségének 30 napon belül meg kell küldeni.

 

 

VI. fejezet

 

A Kamara gazdálkodása

 

A Kamara vagyona

 

31.§.

 


(1) A Kamara és területi szervezetei működésük költségeit saját vagyonából fedezi

 

(2) A Kamara és területi szervezetinek vagyonába tartoznak:

 

  a) a tagjaiáltal befizetett tagdíjak,

  b) a Kamara által kiállított éves vadászjegy kiállításáért a miniszter által rendeletben megállapított mértékű igazgatási, szolgáltatási díj ötven százaléka,

  c) az eitkai büntetésként kiszabott pénzbírság teljes összege,

  d) a Kamara elkészítő bizottsága munkájában résztvevő érdekképviseleti szervek által átruházott vagyon,

  e) egyéb esetleges díjbevételek, illetőleg támogatások,

  f) a Kamara tulajdonában lávő ingatlanok és ingóságok.

 

(3) A Kamara és annak területi szrvezeti önállóan, költségvetésük szerint gazdálkodnak.

 

(4) A Kamara gazdasági tevékenységet nem folytathat. A Kamara a tevékenységét segítő vállakozási tevékenységet a kizárólagos tulajdonában lévő közhasznú társaság útján folytathat.

 

(5) A Kamara tisztségviselői - kivéve a főtitkárt és a titkárokat - úgy az országos. mind a területi szervezet vonatkozásában munkájukat tiszteletdíj ellenében végzik.

 

Vegyes rendelkezések

 

Felügyelet

 

32.§.

 


(1)  A Kamara törvényességi felügyeletét a földművelésügyi miniszter látja el.

 

(2) A Kamara állami felügyeletére az 1997. évi XLVI. törvény 26. §-ában foglaltak az irányadóak.

 

 

Zárórendelkezés

 

33.§.

 


A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény előírásai azirányadóak.

 

Hatálybalépés

 

34.§.

 


Jelen Alapszabályt az Országos Magyar Vadászkamara Országos Küldöttközgyűlése 1997. október 29-én tartott ülésén állapította meg, illetve 1998. szeptember 29-én, 2001. október 4-én, 2009. április 28-án és 2013. május 8-án módosította.

 

Budapest, 2013. május 8.

 

                                    Feiszt Ottó

                                elnök